POTOSIA HAIASTANICA

(Ghrejyan & Kalashian, 2017)


Aedeagus

Aedeagus
(Ghrejyan & Kalashian)

Original description

Ghrejyan T. & Kalashian M. 2017
A new species of Protaetia Burm., 1842 from Armenia with taxonomic notes on Cetonia floricola fausti Kraatz, 1891
Zootaxa 4231(1):100-106

Distribution

Armenia, Georgia